top of page
SHARE:

ERASMUS UNIVERSITEIT RSM
controller (0,8 - 1,0 fte)

Als Controller werk je voor de afdeling Business & Project Control (BPC). Je maakt deel uit van een team van 5 medewerkers en zal bijdragen aan de verdere professionalisering door de nieuwe visie en ontwikkelingen. Jij bent de perfecte kandidaat als je gemakkelijk contact maakt met collega’s en goed kan communiceren op de verschillende niveaus binnen de faculteit. Hierbij neem je de verantwoordelijkheid om zaken te signaleren en op te pakken. Ervaring in het onderwijs is geen vereiste. Met jouw analytische vaardigheden, oog voor detail en probleemoplossend vermogen zie jij snel waar de prioriteiten liggen. Resultaatgericht werk jij toe naar de deadlines zonder hierbij de verhoudingen/ relaties uit het oog te verliezen.

 

Hier kom je te werken:

 

De BPC-afdeling van RSM ondersteunt de vakgroepen, afdelingen en programma’s van RSM. RSM is een van Europa’s beste business scholen. Hiernaast is zij een internationaal georiënteerde faculteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. De missie van RSM is: be a force for positive change. Die missie wordt vertaald in zowel ons onderwijs, onderzoek en engagement met de maatschappij, maar ook in ons dagelijks werk en handelen.

 

De planning & control cyclus is een onderdeel van jouw werkzaamheden. De focus ligt op het proactief adviseren van de diverse vakgroepen en afdelingen aan de hand van de financiële en niet-financiële data. Hiernaast ben je verantwoordelijk voor het verbeteren van de processen en het in kaart brengen van de risico’s. Dit met als doel om onderwijs, onderzoek, ondersteuning en projecten inzichtelijk te maken en te toetsen aan de doelstellingen van RSM. Je komt echter niet in een gespreid bedje; er wordt verwacht dat jij je mouwen opstroopt om samen met je collega’s finance naar een hoger plan te tillen. Op de afdeling hangt een fijne sfeer. Collega’s gaan op een prettige manier met elkaar om en staan voor elkaar klaar. Aan persoonlijke ontwikkeling wordt veel waarde gehecht.

 

RSM is een werkgever die gelijke kansen biedt en moedigt sollicitaties van kandidaten van alle geslachten, etniciteiten en nationaliteiten expliciet aan.

 

Dit ga je doen:

Als controller speel je een cruciale rol in het doorvoeren van veranderingen op de afdelingen van RSM en de uitvoering van hun businessplannen. Je treedt op als (financieel) sparringpartner voor de afdelingsmanagers en projectleiders binnen de organisatie. Je bent verantwoordelijk voor de maandrapportage, forecasts en budgetbesprekingen en analyseert de financiële en operationele resultaten en onderliggende trends van jouw afdelingen. Je stelt de begroting op in samenwerking met RSM-vakgroep voorzitters, afdelingshoofden en projectmanagers. Ook word je betrokken bij het opstellen van business cases voor bijvoorbeeld nieuwe onderzoekscentra of masteropleidingen.

 

Wat jij meeneemt:

 

 • Een goede beheersing van Nederlands en Engels (niveau C1).

 • Een afgeronde bachelor/ master op het gebied van finance of bedrijfskunde.

 • Minimaal twee jaar relevante werkervaring.

 • Ambities om door te groeien in de functie en/of door te studeren.

 

Ons aanbod:

 

 • De functie is voor 0,8 tot 1,0 fte met de mogelijkheid tot hybride werken.

 • Je krijgt een jaarcontract dat bij goed functioneren wordt omgezet naar een vast dienstverband.

 • Salaris bedraagt maximaal € 5.425 bruto per maand (schaal 11 cao Nederlandse Universiteiten) op basis van een fulltime contract van 38 uur bij een fulltime aanstelling en is afhankelijk van opleiding en ervaring. Op den duur is doorgroei naar schaal 12 (maximaal € 6.064) mogelijk.

 • De Erasmus Universiteit heeft aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, die overeenkomen met de cao.

 • Vakantietoeslag van 8 procent en een eindejaarsuitkering van 8,3 procent.

 • Uitstekende, flexibele werknemersafspraken, waaronder 41 verlofdagen en 2 extra verlofdagen voor persoonlijke ontwikkeling en reiskosten- en thuiswerkvergoeding.

 • Een persoonlijk ontwikkelbudget om je kennis te bevorderen door continu te leren.

 • Een diverse en motiverende werkomgeving in een internationaal team.

 

Zo kun je solliciteren:

Public Search verzorgt de werving voor bepaalde vacatures van de Erasmus Universiteit en RSM. Heb je vragen rondom deze vacature? Neem dan contact op met Mi Yu Vink 06-28814271 of Sabine Root 06-289 31 992. Om voor deze vacature te solliciteren, mail je jouw cv naar mvink@publicsearch.nl of sroot@publicsearch.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

For the Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) we are looking for a:

 

Controller (0.8 - 1.0 fte)

 

As our RSM Controller, you work in the Business & Project Control (BPC) department. Part of a team of 5 employees, you contribute to the further professionalisation of the department by way of the new vision and developments. You easily connect with colleagues and communicate well at the various levels within the faculty. In doing so, you take responsibility for identifying and addressing issues. Perhaps you have experience in education, but that is not a requirement. With your analytical skills, your eye for detail and your problem-solving abilities, you quickly see where the priorities lie. You are results-oriented and work towards deadlines whilst keeping a close eye on relationships.

 

Where you will be working:

 

The BPC department at RSM supports the school’s academic departments, professional services departments and programmes. We’re one of Europe's top business schools. We also have an internationally oriented faculty with a strong social alignment with education and research. Our mission is: be a force for positive change. A mission we have translated in our education, research and engagement with society, but also in our daily work and actions.

 

The planning and control cycle falls under your job. You proactively advise the various departments based on financial and non-financial data. In addition, you are responsible for improving the processes and mapping the risks. Your constant aim is to make education, research, support and projects transparent and to test them against RSM's objectives. This is not a sit-back-and-relax job; you’re expected to roll up your sleeves and work with your colleagues to take finance to the next level. Fortunately, there is a great atmosphere throughout the department. Colleagues interact in a pleasant manner and are there for each other. Furthermore, great importance is attached to personal development.

 

RSM is an equal opportunities employer and explicitly encourages applications from candidates of all genders, ethnicities and nationalities.

 

What you will be doing:

As controller, you play a crucial role in the implementation of changes in RSM's departments and the execution of our business plans. You act as a sparring partner, financial and otherwise, for the department managers and project leaders within the organisation. You’re responsible for the monthly reports, forecasts and budget discussions, and you analyse the financial and operational results and underlying trends of your departments. You set the budget in cooperation with RSM department chairs, department heads and project managers. You are also involved in drawing up business cases for new research centres or master programmes, for example.

 

What you bring to the table:

 • A good command of Dutch and English (level C1).

 • A completed bachelor/master degree in the field of finance or business administration.

 • At least two years of relevant work experience.

 • Ambitions to grow in the function and/or continue studying.

 

What we offer:

 • The position is for 0.8 to 1.0 FTE with the possibility of hybrid work.

 • You start with a one-year contract which, if you perform well, will be converted into a permanent contract.

 • The maximum salary is € 5,425 gross per month (salary scale 11, CAO-NU) which is based on a 38-hour full-time contract and depends on your education and experience. In time, promotion to scale 12 (maximum € 6,064) is possible.

 • Erasmus University offers attractive employment conditions in accordance with the collective labour agreement (CAO).

 • You receive a holiday allowance of 8 percent and a year-end bonus of 8.3 percent.

 • Excellent, flexible employee benefits, including 41 days of leave and 2 extra days for personal development, as well as travel and home-work allowances.

 • A personal development budget to advance your knowledge through continuous learning.

 • A diverse and motivating work environment in an international team.

 

How to apply:

Public Search undertakes the recruitment for certain vacancies for Erasmus University and RSM. Do you have questions about this vacancy? Please contact Mi Yu Vink 06-28814271 or Sabine Root 06-289 31 992. To apply for this vacancy, please email your CV to mvink@publicsearch.nl or sroot@publicsearch.nl.

WhatsApp Image 2021-12-07 at 11.12_edited.jpg

 

Mi Yu Vink

Recruiter Zorg en Onderwijs

06 288 142 71 

mvink@publicsearch.nl

 

PRINT PAGINA
bottom of page