persoonlijke vaardigheden

advisory skills

Nonons

Doel: Medewerkers weten wat adviesvaardigheden zijn. Ze weten hoe zij achter de (volledige) klantvraag kunnen komen en hoe zij hun advies hierop

kunnen laten aansluiten.

Voor: Medewerkers die adviesgesprekken voeren met collega’s/stakeholders/klanten. Medewerkers die de Trusted Advisor-rol willen aannemen.


Adviesvaardigheden

Wat zijn adviesvaardigheden en wat maakt een advies een goed advies? Aan de hand van eigen (klant-)voorbeelden brengen we in kaart wat we verstaan onder de term ‘adviesvaardigheden’. We richten ons ook op de praktijk en inventariseren op welke momenten deze vaardigheden van pas komen.


4 A’s: We gaan aan de slag met het model van de 4A’s: Aanvang, Analyse, Advies, Afronding

Aan de hand van de 4A’s lopen we de verschillende fases van een adviesgesprek door. We betrekken hier eerder geleerde vaardigheden bij.

Fase 1: Aanvang: contact maken, sfeer maken, zorgen voor vertrouwen.

Fase 2: Analyse: wat is de vraag van de klant? (Her)contracteren.

Fase 3: Advies: bevindingen presenteren.

Fase 4: Afronding: afspraken maken


Eigen casuïstiek oefenen

Medewerkers bereiden een eigen gesprek voor en oefenen deze met de acteur. De trainer en acteur zorgen ervoor dat de deelnemer oefent met de elementen die voor hem/haar van belang zijn. Met zijn/haar gerichte feedback ontwikkelt de deelnemer een eigen actieplan.


Actieplan

Medewerkers maken een SMART actieplan om het geleerde in de praktijk te oefenen, met actiestappen tot aan het tweede dagdeel