SHARE:

Reclassering Nederland -
Hoofd Control & Auditing (C&A)

Samentha.jpg

36 uur per week, max €7.013,- bruto per maand (schaal 14) conform CAO Reclassering

 

Wij zoeken een verbindend hoofd die de afdeling als coach, spiegel, leider en boegbeeld helpt de vernieuwde ambities waar te maken. Iemand die als stevig adviseur met zijn/haar team de directie en het managementteam helpt resultaten neer te zetten. Weet je daarnaast ook goed de verbinding te leggen met de andere stafafdelingen in de wetenschap dat de grote opgaven alleen integraal op te lossen zijn, dan komen we graag in contact met jou!

 

ORGANISATIE:

Reclassering Nederland (RN) is een onafhankelijke organisatie die werkt aan een veiliger samenleving. Samen met onder meer justitie, politie, gemeenten en het gevangeniswezen zetten we alles op alles om te voorkomen dat mensen opnieuw de fout in gaan. Dat doen we door aan de slag te gaan met verdachten en veroordeelden en hen aan te sporen hun gedrag te veranderen. Dat gebeurt vanaf een arrestatie en vaak tot en met de periode dat zij weer op vrije voeten zijn. Medewerkers van RN werken volgens uitgekiende methodes en op basis van wetenschappelijke ontwikkelingen. Het reclasseringswerk is het middelpunt van onze taak: bijdragen aan een veiliger samenleving.

 

TEAM:

De afdeling C&A bestaat uit ca. 30 medewerkers binnen 4 onderdelen. Het cluster control (7 medewerkers) wat zorg draagt voor een goede cyclus en sturing binnen de organisatie. Zij adviseren naast de financiën ook over productie en het bereiken van doelen. Het cluster Administratieve Organisatie en Interne Controle (2 medewerkers) adviseert over de administratieve processen en controleert de uitvoering hiervan. Daarnaast faciliteren zij de vastlegging van de processen. Beide clusters worden door het hoofd rechtstreeks aangestuurd. Daarnaast heeft de afdeling een team Financiële Administratie (4 medewerkers). Naast de uitvoering van de administratie verzorgen zij ook de rapportage uit de administratie. Dit team wordt aangestuurd door een meewerkend teamleider. Tenslotte is er het team Kwaliteit (15 medewerkers) dat de organisatie ondersteund in het borgen en verbeteren van de kwaliteit. RN is HKZ-R gecertificeerd en het team heeft naast het auditen en adviseren een rol in de implementatie van maatregelen. Dit team wordt aangestuurd door de teammanager kwaliteit.

 

FUNCTIE & WERKZAAMHEDEN:

Als hoofd C&A werk je nauw samen met de directeur Personeel en Bedrijfsvoering waar het de rechtmatigheid en financiën betreft. Voor kwaliteit werk je nauw samen de directeur Operatie. Beide directeuren ondersteun je in het besturen van de organisatie, het borgen van de doel- en rechtmatigheid en kwaliteit en het aansturen van de afdeling in het uitvoeren van haar taken. Voor zowel financiën als kwaliteit heeft RN een sterke externe component met de andere twee Reclassering Organisaties (Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering en Stichting Verslavingsreclassering GGZ). Reclassering biedt dienstverlening aan de andere 2RO, er worden gezamenlijk projecten gedaan en kwaliteitsnormering wordt deels samen gedaan. Als hoofd CenA van RN heb je een belangrijke verbindende en initiërende rol in dit 3RO verband.

 

RN is grotendeels gefinancierd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Samen met de directie en je medewerkers werk je aan een goede financiering, verantwoordingsafspraken, productiecriteria en het productiekader.

 

Als Hoofd F&A zijn dit je belangrijkste taken verantwoordelijkheden:

 • Het aansturen van de afdeling. Bepalen van visie op de uitvoering van het werk, het formuleren van resultaten en het bepalen van normen;

 • Het stimuleren, coachen en waar nodig begrenzen van medewerkers om te voldoen aan die normen, het behalen van resultaten en voor het zorgen voor een prettige werksfeer;

 • Het adviseren van de directie en het managementteam als collectief op het gebied van doelmatigheid, rechtmatigheid, kwaliteit, risico’s, bedrijfseconomische beslissingen en financieel beleid;

 • Het vervullen van de rol van onafhankelijk geweten in de organisatie om de continuïteit van de organisatie te borgen;

 • Zorgdragen voor een goede positionering van de afdeling en de medewerkers zodat deze effectief hun rol als adviseur en rapporteur kunnen waarmaken;

 • Zorgdragen voor een instrumentarium voor beheersing en besturing van de organisatie en het afleggen van verantwoording zoals een planning en control cyclus, een handboek administratieve organisatie, een verbeterregister, auditplan, interne controles en rapportages;

 • Zorgdragen voor advisering en ondersteuning van de organisatie op het gebied van control, financiën, rechtmatigheid, doelmatigheid, kwaliteit, verantwoording, werkprocessen, beheersing en risicomanagement;

 • Zorgdragen voor een adequate en efficiënte financiële administratie die voldoet aan alle wet en regelgeving en vereisten voor verantwoording;

 • Zorgdragen voor de treasury functie en daarmee het voldoende beschikbaar zijn van liquiditeiten voor de organisatie om ongehinderd hierdoor de taken te kunnen uitvoeren;

 • Namens de Raad van Toezicht uitvoeren van het opdrachtgever schap van de accountantscontrole en het zorgdragen voor het opstellen van de benodigde jaarstukken voor de organisatie;

 • Zorgdragen voor, en het uitvoeren van, het opstellen van adviezen en voorstellen voor een voldoende financiering van de activiteiten van de Stichting Reclassering Nederland;

 • Intern en extern onderhouden van contacten met stakeholders om de positie en de belangen  van de afdeling en SRN te waarborgen;

 • Zorgdragen en uitvoering geven aan advisering, ondersteuning en vormgeving van afspraken met de andere twee reclasseringsorganisaties rondom onderlinge verrekeningen, dienstverlening en indien van toepassing gezamenlijk of onderlinge verantwoording en rapportage.
   

De volgende competenties verwachten wij in de functie van Hoofd C&A terug te zien:

 • Integriteit

 • Samenwerken

 • Zelfreflectie

 • Resultaatgericht werken

 • Oordeelsvorming

 • Netwerkvaardigheid

 • Onafhankelijkheid

 • Overwicht
   

PROFIEL:    
Je beschikt over:                 

 • Academisch werk en denkniveau;

 • Door opleiding dan wel ervaring gedegen kennis op tactisch en strategisch niveau van control, auditing en beheersing;

 • Kennis van en inzicht in de financieel economische processen en keuzes van organisaties binnen de semioverheid;

 • Kennis en inzicht in kwaliteitssystemen en hun werking;

 • Kennis en inzicht van de fingerende wet en regelgeving binnen het vakgebied van de afdeling;

 • Goede organisatorische, leidinggevende en communicatieve vaardigheden.

WERK MAKEN VAN HET VERSCHIL:

Reclassering Nederland vindt het belangrijk dat al haar medewerkers samen een afspiegeling vormen van de veelzijdige Nederlandse samenleving. Gevarieerd samengestelde teams waarin iedereen er toe doet, zijn sterker. In alle teams zijn mensen nodig die anders naar hetzelfde kijken vanuit een verschillende achtergrond. Denk aan culturele herkomst, leeftijd, geslacht, ervaring en competenties. De doelgroep is immers ook divers. Daarom wordt er actief gewerkt aan de thema's inclusiviteit en diversiteit.

AANBOD:

Wij bieden goede secundaire voorwaarden (CAO Reclassering is van toepassing) en faciliteiten. Het bruto maandsalaris is minimaal € 5.666,- en maximaal € 7.013,- (schaal 14 CAO Reclassering) gebaseerd op een 36-urige werkweek. Je ontvangt daarnaast 8% vakantiegeld en een volledige 13e maand. Aanstelling vindt plaats onder voorbehoud van een Verklaring Omtrent Gedrag.
 

INTERESSE EN PROCEDURE:

Public Search verzorgt de werving en selectie voor de Relclassering (standplaats Utrecht). Voor vragen over deze vacature of bij interesse, kan er contact opgenomen worden met Joost Steenbakkers via telefoonnummer 06-28925733 of mail jsteenbakker@publicsearch.nl of Klaartje Vaandrager via telefoonnummer 06-18085359 of mail naar kvaandrager@publicsearch.nl