top of page
DOWNLOAD:
SHARE:

Veiligheidsregio Midden-en West-Brabant

senior auditor

(28-36 uur per week, schaal 11, max. € 72.600 per jaar)

 

DE ORGANISATIE

 

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is een samenwerkingsverband tussen de 24 gemeenten en de hulpdiensten. Om de veiligheid in de regio Midden- en West-Brabant te vergroten en beter voorbereid te zijn op rampen en crises, bundelen de 24 gemeenten, de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio), de brandweer en de politie de krachten. Dit houdt in dat in Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant deze verschillende diensten en besturen intensief samenwerken op het gebied van crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, bevolkingszorg en handhaving van openbare orde en veiligheid.

 

 

DE AFDELING

 

De eenheid Concerncontrol is sinds 1 januari 2021 een nieuwe eenheid binnen Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en is onafhankelijk gepositioneerd onder de directie. Met de vorming van deze nieuwe eenheid is een onderscheid gemaakt tussen de afdeling financiën en concerncontrol.

De compacte eenheid concerncontrol wordt aangestuurd door de concerncontroller en bestaat verder uit een senior auditor en medior auditor.

De concerncontroller adviseert het bestuur en algemeen directeur gevraagd en ongevraagd vanuit een integrale strategische visie op bedrijfs(voerings)processen. De beide auditors ondersteunen bij deze werkzaamheden. Hiertoe voert de eenheid onderzoeken (waaronder doelmatigheidsonderzoeken) en audits uit op processen, systemen en projecten en zorgt voor de coördinatie (en uitvoering) van de rechtmatigheidscontroles en analyseert en beoordeelt deze.

 

De eenheid heeft een aanjagende en toetsende rol bij het invoeren van control, het komen tot een effectieve en efficiënte inrichting van de bedrijfsprocessen. Het zorgt vanuit systeemtoezicht voor (pro)actieve advisering en ondersteuning in sturing en beheersing van de organisatie. Concerncontrol fungeert als derde lijn die een oordeel vormt over de werking en de kwaliteit van het systeem, interne rapportagecyclus, processen en beheersmaatregelen. Daarnaast toetst zij de realisatie van de doelstellingen en monitort zij voorgenomen besluitvorming. De eenheid richt zich op (de borging van en/of toezicht op) concern brede onderwerpen als rechtmatigheid, doelmatigheid, doeltreffendheid en risicomanagement.

 

 

 

DE FUNCTIE

 

Als senior auditor verricht je zelfstandig specialistische werkzaamheden binnen het werkveld van audit & control, waarbij het accent ligt op inhoudelijke analyse in plaats van op de uitvoering. Naast de wettelijke taak om financiële verantwoordingen te controleren, is de functie steeds meer gericht op het adviseren over de inrichting van bedrijfsprocessen en het beheer en de uitvoering van nieuw beleid en nieuwe wetgeving. Als senior auditor toets je op rechtmatig- en doelmatigheid in teamverband en coördineer of voer je zelfstandig onderzoeken uit. Je toetst de (besluitvormings)voorstellen en adviseert over verbetervoorstellen. Bij de uitvoering van je werk gebruik je tools gericht op het analyseren van data en processen. Je werkt in een team samen met de medior auditor en samen zijn jullie verantwoordelijk voor de (verbijzonderde) interne controles waarmee je een onafhankelijk en objectief oordeel over de kwaliteit, betrouwbaarheid en rechtmatigheid van processen geeft. Je draagt met jouw kennis bij aan de ontwikkeling en de totstandkoming van de rechtmatigheidsverklaring en de doorontwikkeling hiervan in de komende jaren.

 

Taken hierbij zijn:

 • Lead auditor. Je draagt zorg voor kwalitatief hoogwaardige invulling van (operational) audits. Formeert, leidt en begeleidt een team uit de organisatie bij (operationele) audits.

 • Je zet een intern controleplan incl. planningen op, organiseert en voert de controles uit, je rapporteert over de bevindingen en begeleidt de interim controle (ism de concerncontroller).

 • In voorkomende gevallen ben je projectleider voor complexe en veel omvattende projecten, audits en doelmatigheidsmatigheidsonderzoeken.

 • Je analyseert de organisatie op strategisch niveau, met focus op relevante en risicovolle processen en producten.

 • Je ontwikkelt en beheert beleid voor risicomanagement (ism concerncontroller).

 • Je bewaakt en adviseert integraal over de doelmatigheid en rechtmatigheid van processen en producten binnen de organisatie.

 • Je kunt zelfstandig opzetten en uitvoeren van systeemcontroles, verbijzonderde interne controles en afstemming met de accountant.

 • Je analyseert resultaten van de gegevensgerichte controles, systeemcontroles en verbijzonderde interne controles.

 • Je analyseert en toetst procedures en werkwijzen en stelt verbetervoorstellen op.

 • Je denkt mee over de kwaliteit van de (interne) rapportagecyclus en het toetsen van de realisatie op doelstellingen.

 

Onderhouden van contacten

 • In je relaties houd je rekening met tegengestelde belangen.

 • Je hebt een regiefunctie ten aanzien van audit & control. Je betrekt actief verschillende partijen bij de ontwikkeling en implementatie van zaken.

 • Je bent interne sparringpartner voor de sector- en districtmanagers op het betreffende vakgebied.

 

WAT VRAGEN WE VAN JOU?

 

Je bent enorm leergierig, wilt de onderste steen boven halen en legt risico’s bloot. Daarnaast kun je flexibel schakelen tussen verschillende rollen. Je vindt het plezierig en zinvol om relaties op te bouwen en samenwerken gaat je goed af. Je bent omgevingsbewust, je kunt je in verschillende situaties inleven. Je hebt een positief kritische houding en hebt een goed analytisch vermogen. Je bent in staat om knelpunten op te lossen en processen te verbeteren. Je weet zaken bespreekbaar te maken en je hebt een duidelijke visie op het werkveld Audit en Control. Je voelt je niet alleen verantwoordelijk voor je eigen werk maar ook voor dat van het team. Je bent resultaatgericht, proactief en klantgericht en denkt mee over oplossingen en voert deze ook uit. Je vindt het een uitdaging om met collega’s samen te werken aan procesverbetering, beleidsvoorstellen, adviezen te geven, instructies en voorlichting te verzorgen. Aangezien je binnen Concerncontrol werkt, zijn integriteit en betrouwbaarheid belangrijke kernwaarden.

 

DIT NEEM JE MEE

 

 • Bedrijfseconomische opleiding op HBO of academisch niveau;

 • Kennis en/of ervaring met o.a. overheidsfinanciën (en BBV is een pre), business control, AO/IC, audits, rechtmatigheid en financiële wetgeving, procedures op onderdelen van het betreffende terrein en de toepassing hiervan;

 • Kennis en ervaring met integraal risicomanagement en business intelligence is een pre;

 • Ervaring met de opzet, uitvoering en evaluatie van audits, inclusief methodieken;

 • Inzicht in maatschappelijke, bestuurlijke en politieke verhoudingen en klantgericht, zonder het organisatiebelang uit het oog te verliezen;

 • Gevoel voor (strategische) processen en procedures en een stevige persoonlijkheid met overtuigingskracht, die weet van aanpakken;

 • Ervaring in het optreden in overlegsituaties en het daarin toelichten en verdedigen van het standpunt van de organisatie en het doen van voorstellen;

 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;

 • Goed in organiseren en coördineren;

 • Ontwikkelen van scenario’s en het opstellen van voorstellen en adviezen en ervaring met project- en procesmatig werken.

 

ARBEIDSVOORWAARDEN

 

 • De functie is ingedeeld in schaal 11 max. € 5.169,- bruto per maand (36 uur) op peildatum 1 oktober 2020;

 • een Individueel Keuze Budget (van 17,05% van je salaris), dat je kunt laten uitbetalen of kunt inzetten voor flexibele arbeidsvoorwaarden zoals extra pensioen, een onbelaste kilometervergoeding, vergoeding studiekosten, aanschaf fiets, of extra vakantie-uren;

 • een goede pensioenregeling en deelname aan een collectieve ziektekostenverzekering;

 • je krijgt een telefoon en laptop in bruikleen;

 • een 36-urige werkweek en flexibele werktijden (tijd- en plaats-onafhankelijk werken);

 • je standplaats is Doornboslaan, Breda.

INTERESSE EN PROCEDURE

 

Public Search verzorgt de werving en selectie voor de Veiligheidsregio MWB. Voor vragen over deze vacature of bij interesse, neem contact op met met Klaartje Vaandrager via telefoonnummer 06-18085359 of mail kvaandrager@publicsearch.nl of Joost Steenbakkers via telefoonnummer 06-28925733 of mail naar jsteenbakkers@publicsearch.nl

bottom of page